Prohlášení o zpracování osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKŮ BĚHU ARMY RUN

Toto prohlášení se vztahuje na extrémní překážkové závody ARMY RUN. Pořadatelem a organizátorem (dále jen jako „organizátor“) extrémního překážkového běhu ARMY RUN (dále jen jako „ARMY RUN“, „běh“, „akce“ či „závod“) je společnost EXTRÉMNÍ SPORTY z.s., IČ 024 81 189 se sídlem Na Balkáně 450/25, 130 00, Praha 3, přičemž registrací do tohoto běhu vzniká smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem akce. Toto prohlášení je nedílnou součástí smluvního vztahu mezi organizátorem a účastníkem akce.

Provedením registrace do závodu uděluje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, bezplatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů organizátorovi, coby správci osobních údajů, a to za účelem vyhodnocení závodu a zasílání informačních sdělení organizátorem či jiným třetím subjektem, to vše na dobu neurčitou. Takto předané osobní údaje nebudou zveřejněny, s výjimkou uveřejnění jména, příjmení a informace o svém povolání na výsledkové listině. Účastník si je vědom toho, že má právo přístupu ke svým osobním údajům a další práva dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Souhlas uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Účastník souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly případně předány pro účely poskytnutí zdravotní péče v souvislosti se závodem či třetímu subjektu za účelem komerčního využití.

Provedením registrace do závodu uděluje účastník výslovný souhlas (licenci) organizátorovi s pořízením a použitím či šířením jeho podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníka nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v průběhu závodu nebo bezprostředně před ním či po něm (včetně akce probíhající před či po skončení závodu). Pořízené materiály mohou být použity kdykoli k vlastní propagaci organizátora běhu ARMY RUN jakož i ke komerčním účelům, a to bez nároku účastníka na honorář.
Účastník výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, užít bezplatně poskytnuté osobní údaje účastníka v médiích (včetně internetu a sociálních sítí), v propagačních a reklamních materiálech organizátora s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků závodu, a to po dobu deseti let od ukončení závodu.

Organizátor je také oprávněn předat poskytnuté osobní údaje pověřené osobě, která zajišťuje měření času a vyhodnocení výsledků závodu, a dále k rozeslání fotografií účastníků závodu pořízených během závodu těmto účastníkům